DTC แนะนำวิธีดูแลรถช่วงหน้าร้อน

จากสภาพอากาศบ้านเราที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาล แทบจะร้อนอบอ้าวไปตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์รถที่ต้องทำงานหนักทุกวันก็ย่อมต้องการการดูแลรักษา