9 โรค ขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรง

การเกิดอุบัติทางท้องถนน นอกจากความประมาทแล้ว ปัญหาด้านสุขภาพบางอย่างอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่ และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 9 กลุ่มโรค