DTC จัดอบรมโครงการ ให้สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดอบรม “โครงการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการสุราชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ