Smart technology Smart DTC

ดีทีซี ผู้นำด้านระบบติดตามรถและ IoT Solutions พาเทคโนโลยี 4.0 เข้าร่วมแสดงศักยภาพในงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

CEO ดี.ที.ซี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรวางแผนยุคใหม่ หลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 112

เนื่องด้วยโลกหมุนเร็วขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ การวางแผน หรือการเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรับการเปลี่ยนแปลง